Štatút ocenenia

1. Organizátor ocenenia

Ocenenie Biela vrana vyhlasuje, organizuje a udeľuje občianske združenie Bystriny, Gajova 4, 811 09 Bratislava.

Oficiálnou webovou stránkou ocenenia je bielavrana.sk, oficiálnou facebookovou stránkou ocenenia je facebook.com/bielavrana a oficiálnym twitter účtom je twitter.com/bielavrana.

2. Charakteristika ocenenia

Biela vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.

3. Nominácie

Nominačný výbor tvorí okruh ľudí, ktorí môžu dávať organizátorovi ocenenia tipy na nominácie v danom ročníku. Počet ľudí v ňom nie je obmedzený, organizátor si zloženie a počet členov nominačného výboru určí vždy pred príslušným ročníkom.

Nominácie na ocenenie Biela vrana predkladá Rade Bielej vrany organizátor ocenenia. Počet nominácií v príslušnom ročníku nie je obmedzený.

Na ocenenie Biela vrana nemôžu byť nominovaní pracovníci, členovia združenia ani členovia správnej rady organizátora ocenenia, členovia Rady Bielej vrany, ani pracovníci alebo zástupcovia partnerov ocenenia. Taktiež nemôžu byť nominované ani osoby spojené s kriminálnou alebo inou podozrivou činnosťou.

Rovnako nie je možné nominovať už držiteľa Bielej vrany z predchádzajúcich ročníkov. Opakovaná nominácia je možná len v prípade, že nominovaná osoba nie je držiteľom ocenenia Biela vrana.

Nominácie sa nezverejňujú.

4. Rada Bielej vrany

Rada Bielej vrany je okruh ľudí, ktorý je garantom dôveryhodnosti ocenenia, pomáha v jeho rozvoji, reprezentuje ho na verejnosti, pomáha pri oslovovaní partnerov a pod. Rada Bielej vrany rozhoduje o udelení ocenenia, a tiež o jeho odobratí.

Členov Rady Bielej vrany vyberá organizátor ocenenia.

Členmi Rady Bielej vrany sú výrazné a známe osobnosti verejného života s vysokým morálnym kreditom, zástupca Tichej vody a zástupca VIA IURIS.

Členstvo v Rade Bielej vrany je čestné a nie je honorované. Zloženie Rady Bielej vrany je zverejnené na oficiálnej webovej stránke ocenenia.

5. Výber laureátov

Rada Bielej vrany vyberá laureátov ocenenia konsenzom. V prípade, že laureátov nevyberie konsenzom, môže pristúpiť k dopredu určenému modelu hlasovania.

Počet laureátov v príslušnom ročníku nie je obmedzený. Ocenení môžu byť jednotlivci alebo ľubovoľne veľké skupiny ľudí. V prípade, že je ocenená skupina, ocenenie za ňu preberá jeden jej delegovaný zástupca.

Rada Bielej vrany môže v príslušnom ročníku ocenenie neudeliť. Ak všetci laureáti ocenenie odmietnu, Rada Bielej vrany sa opätovne stretne a rozhodne, či udelí ocenenie iným jednotlivcom alebo skupinám.

Výnimočné udelenie ocenenia mimo tento zaužívaný postup nie je možné. Ocenenie môže byť udelené in memoriam.

6. Ocenenie

Spolu s ocenením sa odovzdáva aj unikátne, individualizované umelecké dielo a diplom. Ocenenie nie je spojené s finančnou odmenou a nie je naň právny nárok.

Organizátor si vyhradzuje právo ocenenie kedykoľvek odobrať, ak sa preukáže, že dôvody, pre ktoré bolo ocenenie udelené, neboli pravdivé, alebo ak laureát koná/konal v rozpore s princípmi, za ktoré mu/jej bolo ocenenie udelené.

7. Vyhlásenie laureátov a odovzdanie ocenenia

Organizátor udeľuj ocenenie najviac jedenkrát v kalendárnom roku.

Organizátor si vyhradzuje právo v príslušnom roku ocenenie nevyhlásiť alebo neudeliť. Ocenenie sa neudeľuje, ak v príslušnom ročníku nebudú vhodné nominácie, alebo o neudelení ocenenia rozhodne Rada Bielej vrany, alebo laureát/-i ocenenie odmietne/-u.

Organizátor vyhlasuje a oceňuje laureátov Bielej vrany na verejnom podujatí.

8. Ostatné

Tento štatút bol schválený organizátorom ocenenia.