Stanovisko Rady bielej vrany ku zverejneným podozreniam voči postupu Alana Suchánka pri nákupe CT v roku 2012

Alan Suchánek v roku 2014 správne upozornil na neakceptovateľný postup vo verejnom obstarávaní a na rozsiahle plytvanie s verejnými zdrojmi, za ktoré nesie plnú zodpovednosť druhá vláda premiéra Roberta Fica. Rada Bielej vrany si tento čin Alana Suchánka naďalej váži ako počin, ktorý svojou váhou a silou vyvolal rozsiahlu diskusiu o korupcii v zdravotníctve a tlak na zodpovedné elity či prijatie systémových zmien.

Ocenenie Biela vrana sa v tejto kategórii udeľuje za konkrétny odvážny občiansky čin s cieľom poďakovať ľuďom, ktorí riskovali svoje osobné postavenie pre obranu princípov či verejného záujmu. Pri preverovaní preto kladie dôraz na pravdivosť a okolnosti samotného činu. Organizátori ocenenia nemajú ani kapacity, ani ambície robiť hĺbkový morálny profil laureátov a uvedomujú si omylnosť každého z nás. Biela vrana preto nemôže zaručovať charakter ani byť puncom morálky. Jej organizátori zároveň vnímajú vážnosť ocenenia v spoločnosti i to, že z laureátov sa s narastajúcou prestížou ocenenia stávajú spoločenské vzory. Preto skúmajú základnú mieru integrity v rámci možností prístupných pre občiansku spoločnosť.

Organizátori ocenenia boli vyzvaní, aby preverili nákup CT, ktorý tomuto činu bezprostredne predchádzal. Zistili, že tender na nákup CT v roku 2012 mal od začiatku nejasne nastavené kritériá. Hoci ich víťaz súťaže (firma Siemens) formálne splnil, výberová komisia, ktorej členom bol aj Alan Suchánek, nesplnila svoju základnú povinnosť: nezabezpečila, aby sa v súťaži porovnávali porovnateľné parametre a neodhalila, že deklarovaný výkon prístroja firmy Siemens (384 vrstiev na jednu rotáciu lampy) bol v rozpore s technickým dokladom, ktorý ho mal potvrdiť.

V nerovnej súťaži napokon tesne zvíťazila najdrahšia, nie však najlepšia ponuka, čím nemocnica preukázateľne poškodila neúspešných uchádzačov a nekonala v súlade s verejným záujmom. Napriek znalosti faktov i dôsledkov nemocnica chybu nenapravila.

Rada Bielej vrany nedokáže posúdiť, či bolo kolektívne zlyhanie zástupcov nemocnice a členov výberovej komisie výsledkom nedbalosti, neznalosti, nevinného ľudského omylu alebo vážnejších faktorov. Nemôže však ignorovať zodpovednosť členov komisie za objektívne dôsledky možného nákupu CT vo výške takmer jedného milióna eur. Alan Suchánek túto objektívnu zodpovednosť nesie ako jeden zo štyroch členov výberovej komisie.

Rada Bielej vrany sa domnieva, že spoločnosť musí mať vysoké nároky na ľudí, ktorí rozhodujú o investícii takých veľkých zdrojov nás všetkých a tieto štandardy treba uplatňovať voči všetkým rovnako.

Ak by Rada detailne preskúmala dokumentáciu tendra pred udelením ocenenia Alanovi Suchánkovi, neudelila by ho. Nebyť personálnych zmien v Správnej rade nemocnice, tento nerovný tender by totiž viedol k uzavretiu zmluvy a piešťanská nemocnica by v súčasnosti mala predražené CT, ktoré vzišlo z neférovej súťaže zjavne zvýhodňujúcej víťaza, na čom sa Alan Suchánek podieľal ako člen výberovej komisie. Preto mu Rada Bielej vrany zvažovala ocenenie odobrať.

Rada Bielej vrany zároveň verejne priznáva, že tento prípad poznala už v čase rozhodovania o udelení ocenenia Alanovi Suchánkovi. Podozrenia zverejnené vtedajšou riaditeľkou nemocnice hĺbkovo nepreverila, pretože samotný skutok bol nespochybniteľný a pravdivý. Považuje to za vážnu chybu úsudku a tento prípad bude oceneniu Biela vrana slúžiť ako memento vedúce k oveľa detailnejšiemu prevereniu širších okolností spojených s nominovanými prípadmi.

Ocenenie bolo Alanovi Suchánkovi udelené na základe pochybenia Rady, a preto by nemal za túto chybu niesť dôsledky. Členovia Rady necítia právo ocenenie Alanovi Suchánkovi odňať a sú sami pripravení niesť zodpovednosť za svoje pochybenie. Preto sa rozhodli zo svojich pozícií abdikovať.

Každú dlhodobú ľudskú činnosť sprevádzajú chyby a omyly. Ocenenie Biela vrana cíti zodpovednosť voči spoločnosti, integrite samotného ocenenia a jeho hodnotám. Otvorenosť a úprimnosť, priznanie si vlastných omylov a aplikovanie rovnako prísnych štandardov na seba ako na ostatných považuje za samozrejmú súčasť ocenenia.

Aliancia Fair-play a VIA IURIS budú v rámci ocenenia Biela vrana naďalej vyhľadávať a povzbudzovať odvážnych občanov, ktorí chránia verejný záujem a zaslúžia si za to naše poďakovanie.

Zistenia z preverovania nákupu prístroja CT pre piešťanskú nemocnicu v roku 2012

  1. Nemocnica nastavila pre CT prístroj nejasné kritériá už v súťažných podkladoch. Pri požiadavke na počet vrstiev na jedno otočenie lampy jednoznačne neuviedla, či sa počet vrstiev počíta pri fyzickom otočení lampy alebo takzvanom rekonštruovanom (dodatočne dopočítanom počítačom) móde.
  2. Dvaja uchádzači v ponuke uviedli počet vrstiev na fyzické otočenie lampy (128), firma Siemens uviedla počet rekonštruovaných vrstiev (384). K deklarovaným parametrom priložila firma Siemens katalóg prístroja s počtom vrstiev 64. V katalógu sa však uvádza, že tento prístroj dokáže byť na mieste upgradovaný na počet vrstiev 128. Tým firma Siemens formálne splnila podmienky tendra.
  3. Firma Siemens však vo svojej ponuke uviedla nejednoznačné údaje – iný rad / názov prístroja uviedla v predložených súťažných hárkoch (Somatom Definition AS), iný v katalógu (Somatom Definition AS Excel Edition) – a iný v návrhu zmluvy (Somatom Definition AS+).
  4. Komisia na vyhodnotenie ponúk (ďalej len Komisia), ktorej členom bol aj Alan Suchánek (ako jeden zo štyroch), kontroluje splnenie podmienok účasti tendra i dokumentáciu, ktorá tvorí súčasť ponúk. Komisia mala povinnosť odhaliť, že údaje deklarované firmou Siemens sa nezhodujú s priloženým katalógom, ktorý neobsahuje ani zmienku o deklarovanom počte vrstiev 384. Komisia mala vyzvať firmu na vysvetlenie a tender v tomto štádiu zastaviť.
  5. Na miesto toho Komisia jednohlasne schválila splnenie technických podmienok a potvrdila správnosť deklarovaných údajov a pustila do elektronickej aukcie ponuky, ktoré obsahovali neporovnateľné parametre.
  6. Zo 100 možných bodov sa až 20 udeľovalo za počet vrstiev na jedno otočenie lampy. Firma Siemens získala plný počet bodov, jej konkurenti len po šesť. Práve tento počet bodov firmu Siemens zaradil na prvé miesto aj napriek tomu, že predložila ponuku až o vyše 200 tisíc eur drahšiu ako jej lacnejší konkurent. Zvíťazila tak o menej ako dve desatiny bodu.
  7. Nemocnica touto súťažou jednoznačne zvýhodnila firmu Siemens a poškodila ostatných uchádzačov v tomto tendri.
  8. Po vyhodnotení elektronickej aukcie úloha Komisie končí. Neúspešní uchádzači zaslali riaditeľovi nemocnice svoje námietky a žiadali súťaž zrušiť. V tomto štádiu už Komisia nemohla do nápravy zasiahnuť. Mal to však urobiť riaditeľ nemocnice aj Správna rada nemocnice, ktorej bol Alan Suchánek tiež členom.
  9. Argumenty riaditeľa i Správnej rady, že zrušením súťaže by riskovali žalobu od firmy Siemens sú validné. Priebeh súťaže v prípade tohto sporného bodu nikto v procese nenamietal, ani nežiadal vysvetlenie tohto kritéria, preto mohla firma namietať, že vyhrala legitímne. Riaditeľ však neprihliadol na to, že v prípade nezrušenia súťaže, mu rovnaké žaloby hrozili aj od neúspešných uchádzačov, ktorí disponovali silnými dôkazmi o tom, že súťaž bola nerovná a jej priebeh ich reálne poškodil. Nemocnica mala jednoznačne súťaž zrušiť a neprenášať možnú zodpovednosť na Úrad pre verejné obstarávanie.

Videozáznam z tlačovej besedy Bielej vrany.

Aktualizácia 13.6.2016: Alan Suchánek oznámil, že bol súčasťou chyby, ktorá sa pri tendri ešte v roku 2012 stala a rozhodol sa ocenenie Biela vrana vrátiť.